Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Portal Partnerstwa Lokalne (dalej: „Portal”) jest udostępniany przez Fundację CSR Profit z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, pod numerem KRS: 0000494972, NIP: 9291858116, REGON: 081188035 (dalej: „Fundacja”).
 2. Portal obejmuje
  a) zasoby merytoryczne i ogłoszenia udostępniane przez Fundację;
  b) profile podmiotów, ogłoszenia, oferty współpracy publikowane przez osoby trzecie, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, inne osoby prawne lub nie mające osobowości prawnej.
 3. W ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług Portalu umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami.
 4. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
 5. Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu.
 6. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej udostępnianej w Portalu.
 7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego elementów, takich jak: oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści edukacyjnych prezentowanych w ramach Portalu, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Fundacji i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.
 3. Wykorzystanie treści udostępnianych w ramach Portalu w szerszym zakresie niż na użytek własny wiąże się z koniecznością powiadomienia Fundacji i uzyskania stosownej zgodny.
III. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Portalu określa Polityka prywatności upubliczniona na Portalu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
IV. TECHNICZNY DOSTĘP DO PORTALU
 1. Fundacja dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Fundacja nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów będzie możliwe przy wykorzystaniu każdej przeglądarki internetowej bez zakłóceń.
V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PORTALU
 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne zarówno dla odwiedzających stronę jak i zarejestrowanych użytkowników. Fundacja nie pobiera opłat za korzystanie z zasobów edukacyjnych lub usługi udostępnianej w Portalu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do publikacji dodatkowych treści i materiałów, do których dostęp będzie odpłatny. Osoby zainteresowane dostępem do płatnej części Portalu nie zostaną obciążone żadnymi kosztami bez ich wiedzy i zgody.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakazane jest publikowanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Fundacja ma prawo do wstrzymania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:
  a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  b) w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę Fundacji lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI
 1. Fundacja nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu i jego elementów dla wszystkich użytkowników Portalu.
 2. Fundacja jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji Portalu lub oprogramowania;
  b) przyczynami niezależnymi od Fundacji.
 3. Fundacja dostarcza rozwiązania techniczne umożliwiające publikację treści przez osoby trzecie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez osoby trzecie.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią Portalu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Fundacji.
VIII. ZMIANA REGULAMINU
 1. Regulamin korzystania z Portalu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Portalu Partnerstwa Lokalne.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Portalu.
 3. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.