Projekt

Wdrażanie standardów odpowiedzialnego biznesu w MŚP

Podniesienie standardów zarządzania środowiskowego wśród 20 przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu woj. lubuskiego.

Specyfikacja projektu

Obszar zaangażowania
Rodzaj oczekiwanego wsparcia ,
Szacowana wartość wsparcia 10000 zł
Planowany czas trwania czerwiec - grudzień 2015
Wartość projektu 15000 zł
Zasięg projektu
Bezpośrednie rezultaty projektu Podniesienie świadomości przedsiębiorstw oraz wdrożenie standardów.
Długoterminowy wpływ projektu Wdrożenie standardów odpowiedzialnego zarządzania wpływem przedsiębiorstwa na środowisko. Minimalizacja negatywnego wpływu oraz integracja działań z wewnętrznym systemem zarządzania środowiskowego.

Mapa projektu

Na tym etapie organizacja udowadnia, że jest świadoma potrzeb i oczekiwań różnych podmiotów zainteresowanych/zaangażowanych w projekt. Cele projektu są zdefiniowane i zintegrowane w procesie realizacji projektu na podstawie rzetelnych danych i informacji.
1. Planowanie (założenia projektu)
Założenia Podniesienie standardów zarządzania środowiskowego wśród 20 przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu woj. lubuskiego.
Cele (planowane rezultaty) projektu - przeprowadzenie szkoleń dla 20 przedsiębiorstw - wdrożenie standardów w MŚP - integracja zarządzania środowiskowego z istniejącymi systemami zarządzania w firmie
Plan projektu 1. Promocja projektu i rekrutacja przedsiębiorstw 2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 3. Audyt przedsiębiorstw 4. Wdrażanie standardów i integracja z systemami zarządzania
2. Interesariusze
Czy została dokonana analiza interesariuszy – grup potencjalnie zainteresowanych projektem? Nie
3. Zarządzanie ryzykiem
Czy organizacja zidentyfikowała ryzyka i wyzwania związane z realizacją projektu? Nie
Czy zostały określone sposoby radzenia sobie z potencjalnymi ryzykami i sytuacjami kryzysowymi w projekcie? Nie
4. Wskaźniki sukcesu
Zakres i obszary mierzenia sukcesu poziom wiedzy uczestników
Projekt integruje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę Nie
5. Partnerstwo
Szczegółowy opis oczekiwań wobec partnera Oczekujemy wsparcia finansowego oraz zaangażowanie merytoryczne w realizację projektu.
Oferta dla partnera Partnerowi przedsięwzięcia oferujemy udział w działaniach promocyjnych.
Korzyści z udziału w projekcie współpracy dla partnera Wzmocnienie wizerunku jako przedsiębiorstwa proekologicznego. Możliwość przekazania swojej wiedzy eksperckiej i doświadczenia uczestnikom projektu.
Na etapie zarządzania projektem organizacja realizuje przyjęty harmonogram i budżet projektu. Istotną częścią procesu realizacji projektu pozostaje bieżąca komunikacja z interesariuszami projektu w zakresie podejmowanych działań, zmian w projekcie oraz potencjalnych zagrożeń.
1. Postęp projektu
2. Strategia komunikacji
Czy przewidziane są patronaty nad projektem? Nie
Ostateczne rezultaty projektu determinują jego efektywność. Analiza kluczowych wskaźników i korzyści w perspektywie krótko- i długofalowej pozwolą określić wpływ przedsięwzięcia zarówno w kontekście społecznym jak i biznesowym.
1. Zakres wykorzystania zasobów
2. Skala sukcesu
3. Efektywność/Oddziaływanie
W jakim stopniu udało się zrealizować cel strategiczny projektu? Cel strategiczny nie został zrealizowany