Projekt

Nasz Ogród Społeczny

Kampania „Nasz ogród społeczny” działa na 2 głównych płaszczyznach:
 W ramach programu grantów organizacja bezpłatnie wyposaża chętnych mieszkańców w tzw. pakiety miejskiego ogrodnika (narzędzia, elementy małej architektury, nasiona i cebule roślin, bony na zakup roślin i ziemi, etc.), które są przyznawane za pomyślne wykonywanie zadań o charakterze partycypacyjnym oraz wspiera lokalnych liderów, odpowiedzialnych za angażowanie lokalnej społeczności; Do programu pilotażowego zostało zaproszonych 11 polskich miast (Bytom, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Konin, Lublin, Płock, Ruda Śląska, Szczecin, Wrocław, Warszawa).
 Uzupełnieniem kampanii jest pionierski portal www.naszogrodspoleczny.pl – praktyczna baza wiedzy o miejskim ogrodnictwie, planowaniu przestrzeni i partycypacji.
Odpowiednią rangę akcji zapewniają honorowe patronaty: Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Partnerami kampanii są: Sociopolis.pl (www.sociopolis.pl), Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (www.wkb.com.pl), Fortum (www.fortum.pl), SKANSKA (www.skanska.pl), Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (www.ibpp.pl), Instytut Best Place (www.bestplaceinstytut.org), portal Zmieńmy.to (www.zmienmy.to). Dzięki prowadzonym intensywnym działaniom marketingowo-promocyjnym, kampania jest szeroko opisywana w środkach masowego przekazu – w ciągu 5 miesięcy ukazało się ponad 100 artykułów w mediach ogólnopolskich, lokalnych, lifestylowych i branżowych.

Specyfikacja projektu

Obszar zaangażowania
Rodzaj oczekiwanego wsparcia , ,
Planowany czas trwania Bezterminowo
Wartość projektu 50000 zł
Zasięg projektu
Strona informacyjna projektu http://naszogrodspoleczny.pl/
Partnerzy projektu 450
Bezpośrednie rezultaty projektu • Przestrzeń publiczna pięknieje – zdegradowane dzielnice czy tereny pofabryczne dostają drugie życie; • Urban farming poprawia komfort życia w mieście – tworzy oazy zieleni, pozwalające zrelaksować się, odetchnąć, osiągnąć równowagę; • Zwiększenie poczucia sprawstwa, współdziałania i wzajemnego zaufania do siebie; • Ogrody społecznościowe to nieograniczone możliwości spędzania na świeżym powietrzu – wspólna praca, spędzanie wolnego czasu, piknikowanie, uczenie się szacunku do natury;
Długoterminowy wpływ projektu ASPEKT SPOŁECZNY • Zwiększenie poczucia sprawstwa, współdziałania i wzajemnego zaufania do siebie; • Ogrody społecznościowe to nieograniczone możliwości spędzania na świeżym powietrzu – wspólna praca, spędzanie wolnego czasu, piknikowanie, uczenie się szacunku do natury; • Poznawanie sąsiadów, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc. OCHRONA ŚRODOWISKA • Urban farming poprawia komfort życia w mieście – tworzy oazy zieleni, pozwalające zrelaksować się, odetchnąć, osiągnąć równowagę; • Rośliny pozytywnie wpływają na czystość powietrza w mieście i redukują zanieczyszczenia; • Hodowanie własnych warzyw przyczynia się do zwiększenia popularności lokalnej, zdrowej; żywności • Rozwój lokalnego rolnictwa powoduje zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do dalekobieżnego transportu towarów • Upowszechnianie wiedzy Polaków nt. roli roślin w miejskim ekosystemie. PROFITY DLA MIAST • Przestrzeń publiczna pięknieje – zdegradowane dzielnice czy tereny pofabryczne dostają drugie życie; • Jest bezpieczniej – grupy obywatelskie są często obecne w terenie, obserwują przy okazji najbliższą okolicę odstraszając np. złodziei i włamywaczy i wspierają w działaniach policję, straż miejską i inne służby; • Podnoszenie wartości nieruchomości – badania pokazują, że rosną ceny działek i mieszkań w zazielenionej, zadbanej okolicy; • Pobudzenie lokalnej gospodarki – rozwój upraw w mieście może sprzyjać tworzeniu się lokalnych mikroprzedsiębiorstw, tworzących nowe miejsca pracy.

Mapa projektu

Na tym etapie organizacja udowadnia, że jest świadoma potrzeb i oczekiwań różnych podmiotów zainteresowanych/zaangażowanych w projekt. Cele projektu są zdefiniowane i zintegrowane w procesie realizacji projektu na podstawie rzetelnych danych i informacji.
1. Planowanie (założenia projektu)
Założenia • Budowanie lokalnego kapitału społecznego na terenie miast, • Podniesienie jakości estetycznej przestrzeni w miastach, • Upowszechnienie wiedzy w zakresie procesów biologicznych w glebie i uprawy warzyw, • Wspieranie samozaopatrzenia w żywność, • Aktywne materialne i merytoryczne wspieranie lokalnych społeczności.
Cele (planowane rezultaty) projektu Cele główne projektu: • Budowanie lokalnego kapitału społecznego na terenie miast, • Podniesienie jakości estetycznej przestrzeni w miastach, • Upowszechnienie wiedzy w zakresie procesów biologicznych w glebie i uprawy warzyw, • Wspieranie samozaopatrzenia w żywność, • Aktywne materialne i merytoryczne wspieranie lokalnych społeczności. Cele pośrednie projektu: • zwiększania wiedzy Polaków na temat roli zieleni w miejskim ekosystemie, • budowanie świadomości na temat zjawiska ogrodów społecznościowych oraz ich roli społecznej, gospodarczej i ekologicznej w życiu mieszkańców miast, • rozszerzanie kompetencji społecznych Polaków i kapitału społecznego, • zwiększanie poczucia sprawstwa, współdziałania i wzajemnego zaufania do siebie Polaków, • przekazywanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego na obszarach tzw. nieużytków i z zakresu miejskiego ogrodnictwa, • zwiększanie terenów zielonych i terenów sprzyjających integracji i rekreacji w przestrzeni publicznej w bezpośrednim otoczeniu miejsca zamieszkania Polaków.
Plan projektu • Stworzenie repozytorium wiedzy z zakresu partycypacji, planowania przestrzeni i miejskiego ogrodnictwa - zamieszczone na stronie www, • Propagowanie w mediach tymczasowego zagospodarowania zielenią i/lub ogrodami warzywnymi zaniedbanych fragmentów polskich miast. • Uruchomienie pionierskiego w naszym kraju Wirtualnego Centrum Wymiany Doświadczeń. Portal www.naszogrodspoleczny.org jeste skierowany do mieszkańców, zarządców i właścicieli terenu, środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, władz miejskich i administracji publicznej, • Program pilotażowy, podczas którego powstały pierwsze ogrody, • Uruchomienie konkursu „Nasz ogród społeczny”, w którym przyznawane będą ogólnopolskie granty na stworzenie ogrodu społecznego:  otwarty program świadczeń materialnych dla mieszkańców polskich osiedli (świadczenia w postaci pakietów złożonych z narzędzi, elementów małej architektury, nasion i cebul roślin, bonów na zakup roślin i ziemi, etc.)  program wsparcia lokalnych liderów w pracy na rzecz lokalnej społeczności i angażowania mieszkańców w pracę na rzecz wspólnej przestrzeni.
2. Interesariusze
Wymień interesariuszy zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w projekt lokalni aktywiści, władze miast, Przedstawiciele Biznesu
W jaki sposób określone zostały oczekiwania, potrzeby lub obawy w/w grup? Na podstawie przeprowadzonych badań
3. Zarządzanie ryzykiem
4. Wskaźniki sukcesu
Zakres i obszary mierzenia sukcesu Stworzone ogrody, Satysfakcja beneficjentów, Promocja w mediach, Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, Nawiązanie, utrwalenie relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, środowiskami lokalnymi, liderami opinii i mediami
5. Partnerstwo
Szczegółowy opis oczekiwań wobec partnera • Współpraca merytoryczna lub medialna, • Objęcie patronatu
Oferta dla partnera • Promocja w środkach komunikacji i bezpośrednio podczas wydarzeń • Logotyp na stronie internetowej, banerach oraz tabliczkach informacyjnych w ogrodach
Korzyści z udziału w projekcie współpracy dla partnera Wierzymy, że Państwa wsparcie okazane dla kampanii przyniesie obopólne korzyści. Firmy zaangażowanie w projekty urban farmingu przedstawiają szereg możliwych benefitów, a wśród nich m.in.:  Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, w ramach prowadzonej polityki z zakresu CSR poprzez promowanie działań ekologicznych  Zmniejszenie oddziaływania jednostek wytwórczych na otoczenie i środowisko naturalne  Nawiązanie, utrwalenie relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, środowiskami lokalnymi, liderami opinii i mediami  Zwiększenie świadomości marki, produktów i usług w dedykowanych grupach docelowych.
Na etapie zarządzania projektem organizacja realizuje przyjęty harmonogram i budżet projektu. Istotną częścią procesu realizacji projektu pozostaje bieżąca komunikacja z interesariuszami projektu w zakresie podejmowanych działań, zmian w projekcie oraz potencjalnych zagrożeń.
1. Postęp projektu
Główne procesy lub etapy projektu • Program pilotażowy • Program grantów • Program liderski
2. Strategia komunikacji
Przewidziane sposoby i etapy komunikacji z bezpośrednimi interesariuszami Spotkania, kontakt mailowy i telefoniczny
Opis działań promocyjnych i komunikacyjnych • Publikacje w mediach, komunikaty prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, • Umieszczenie logotypów w środkach komunikacji oraz na tablicach informacyjnych
Ostateczne rezultaty projektu determinują jego efektywność. Analiza kluczowych wskaźników i korzyści w perspektywie krótko- i długofalowej pozwolą określić wpływ przedsięwzięcia zarówno w kontekście społecznym jak i biznesowym.
1. Zakres wykorzystania zasobów
2. Skala sukcesu
3. Efektywność/Oddziaływanie
W jakim stopniu udało się zrealizować cel strategiczny projektu? Cel strategiczny został zrealizowany w stopniu średnim