Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rejestracji w portalu PartnerstwaLokalne.pl (zwanego dalej „portalem”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu jest Fundacja CSR Profit z siedzibą w Zielonej Górze, ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 5/5, email: info@csrprofit.com zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
II. Cel i zakres zbierania danych
 1. Administrator zbiera dane osobowe w celu realizacji usług elektronicznych oferowanych przez portal.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  Imię i nazwisko, nazwa organizacji, nazwa firmy,
  Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
  Adres e-mail
  Linki do stron www i profili społecznościowych
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
  Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
III. Podstawa przetwarzania danych
 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej danych,
  jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@csrprofit.com
V. Postanowienia końcowe
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa.