3.C Zakupy towarów i usług od NGO przez JST czyli organizacje jako podwykonawcy

Standard ten zawiera opracowanie zaleceń do współpracy finansowej pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych. Urząd zakupuje usługi i towary z wolnego rynku, a dostawcami ich mogą być również organizacje pozarządowe.

Zalecenia mówią o tym, że:
– JST prowadzi na stronie internetowej wyodrębnioną część dotyczącą zamówień (zapytania ofertowe, przetargi),
– kryterium ceny nie stanowi 100% wszystkich kryteriów oceny, ważne są również kryteria merytoryczne,
– klauzule społeczne znajdują zastosowanie w przetargach JST (więcej o klauzulach społecznych np. na http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/615834).
Aby tego rodzaju współpraca mogła się rozwijać, konieczne jest, aby coraz więcej organizacji prowadziło odpłatną działalność statutową i działalność gospodarczą. Jest to kolejna możliwa płaszczyzna do współpracy z administracją, a jednocześnie sposób na pozyskanie środków na swoją działalność.