3.B Zlecanie zadań czyli dzielenie się pracą

Wspomniane wyżej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania regulują w sposób jasny i precyzyjny zasady zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych.

(Uwaga, możliwa jest aktualizacja rozporządzenia w 2014 roku.)

Dodatkowo ich zapisy mogą zostać uszczegółowione regulaminami lub instrukcjami, których treść może być dopasowana do potrzeb, sytuacji, zwyczajowych norm postępowania w danej gminie czy powiecie. Nie trzeba wskazywać specjalnie, że przedstawiciele organizacji powinni znać obowiązujące zapisy (choć niestety bywa z tym różnie). Organizacja, żeby być wiarygodnym partnerem (zleceniobiorcą) powinna poważnie traktować zobowiązania wynikające z zapisów umowy, nie interpretować ich dowolnie i nie działać na zasadzie „jakoś to będzie”. Cel nie uświęca środków, czy raczej sposobów postępowania. Dlatego standardem, wskazującym jak wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestii uczenia organizacji obowiązkowości i rzetelności jest sporządzenie sprawozdania i rozliczenie go zgodnie z terminem podanym w umowie o realizację zdania publicznego. Gdybyśmy spóźnili się z rozliczeniem innych zobowiązań, bez wielkiego zdziwienia musielibyśmy przyjąć konsekwencje (np. wyłączenie telefonu przy opóźnieniach z zapłatą rachunku). Znacznie poważniej powinniśmy traktować rozliczenie się ze środków publicznych, które otrzymaliśmy.

Natomiast rekomendowane działania po stronie samorządu dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z organizowaniem otwartych konkursów ofert:
– zakres merytoryczny konkursów powstaje na podstawie aktualnej diagnozy i ewaluacji wcześniej realizowanych zadań,
– komisje konkursowe i zespoły opiniujące w trybie pozakonkursowym działają z uczestnictwem przedstawicieli organizacji pozarządowych,
– zakres merytoryczny i szczegółowe warunki realizacji zadań są konsultowane z organizacjami pozarządowymi,
– rozstrzygnięcie konkursów dotyczących zadań rocznych i wieloletnich następuje nie później niż 30 stycznia roku rozpoczęcia realizacji zadania,
– jednostka samorządu terytorialnego stosuje tryb pozakonkursowy w zlecaniu zadań publicznych,
– komisja konkursowa i zespół opiniujący posługują się w pracach kartami oceny
– rozstrzygnięcie konkursów dotyczących zadań rocznych i wieloletnich następuje nie później niż w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zadania,
– na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego realizowane są wieloletnie zadania zlecone organizacjom pozarządowym,
– protokół z prac komisji konkursowych jest upubliczniany niezwłocznie po zakończeniu prac komisji,
– uzależnienie wysokości i charakteru wkładu własnego od specyfiki realizowanego zadania,
– stworzenie zasadnych i przejrzystych sposobów/zasad realizacji poszczególnych zadań (regulaminy, zarządzenia, uchwały, wytyczne), wykorzystując sprawdzone dostępne wzorce procedur,
– tworzenie interdyscyplinarnych zespołów opiniujących istniejące procedury,
– podjęcie uchwały określającej zasady realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej.
Kolejne zalecenia dla samorządów dotyczą włączania do współpracy również innych podmiotów i instytucji, które również mogą bądź same zlecać zadania, bądź korzystać z ich realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są to np. lokalne jednostki organizacyjne, jak OPS, PUP, szkoły etc. ośrodek sportu, itp.

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Pobrania
doc przykladowy_opis_faktury 34 KB 257
doc rozporzadzenie_ws_wzoru_oferty 248 KB 557
pdf Skwierzyna-uchwala_o_inicjatywach_lokalnych 172 KB 302
pdf Warszawa-uchwala_o_inicjatywach_lokalnych 296 KB 488