OBSZAR 2 – WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

W tym obszarze mieszczą się standardy dotyczące tego, co najczęściej mają na myśli i przedstawiciele administracji, i organizacji pozarządowych, myśląc o współpracy – zlecanie zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert, trybie pozakonkursowym oraz w ramach współpracy komercyjnej.

Ponownie, odnoszą się one do obu stron tego procesu – praktyk i podpowiedzi rekomendowanych po stronie samorządu, jak i do wiedzy, którą musi posiadać organizacja realizująca zadanie publiczne.
Nie trzeba tu specjalnie wyjaśniać, że podstawą jest to, aby zarówno pracownicy odpowiedzialni za współpracę w JST, jak i osoby decyzyjne w organizacjach znały przepisy i procedury wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i niektóre zapisów Ustawy o finansach publicznych.

 3.B Zlecanie zadań
Wspomniane wyżej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania regulują w sposób […]
 3.C Zakupy towarów i usług od NGO przez JST
Standard ten zawiera opracowanie zaleceń do współpracy finansowej pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych. Urząd zakupuje usługi i towary z wolnego rynku, a dostawcami ich mogą […]