STANDARD 3 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I SAMORZĄDU

Do tanga trzeba dwojga – mówi przysłowie. A także nieco chęci, żeby tańczyć wspólny taniec. I jeszcze choć trochę umiejętności, inaczej można partnerowi podeptać palce i zamiast radości pojawi się frustracja, szybko obustronna.

Podobnie jest ze współpracą. Muszą w nią być zaangażowane co najmniej dwie strony. Dlatego też nie da się stworzyć standardu współpracy dotyczącego tylko organizacji pozarządowych. Partnerem, który również buduje tę relację jest administracja publiczna. Stąd, w każdym standardzie z obszaru współpracy, oprócz wytycznych dla organizacji, znajdują się również podpowiedzi dla samorządów.
Taki kształt standardów jest także odzwierciedleniem sposobu, w jaki powstawały. Podczas warsztatów i seminariów przedstawiciele NGO i JST wspólnie dyskutowali na temat tego, według jakich zasad powinna przebiegać ich współpraca. Warto podkreślić, że wypracowywanie standardów przebiegało w atmosferze dialogu, wzajemnego poznawania się, poszukiwania zrozumienia i wspólnych rozwiązań. Nie był to proces łatwy. Kolejne spotkania uświadamiały jego uczestnikom, jak wiele zagadnień, przekonań, mechanizmów i stereotypów wpływa na klimat i charakter współpracy pomiędzy sektorami. Można stwierdzić, że wspólna praca nad standardami jednocześnie niejako „mimochodem” owocowała wypracowywaniem standardów komunikacji, podejmowania decyzji, prowadzenia wspólnych działań wśród samych uczestników tego procesu.
Na jednym ze spotkań poruszony został temat wartości, które powinny stanowić podstawę współpracy pomiędzy sektorami. Spośród rozmaitych koncepcji na plan pierwszy wysunęły się: zaufanie, szacunek i uczciwość. Uznano, że bez tych trzech wartości trudno w ogóle mówić o dobrej współpracy (co dotyczy zapewne nie tylko współpracy pomiędzy sektorami). Ale czy można standaryzować wartości? Czy można je zadekretować, zagwarantować, wpisać do umów? Podczas spotkań uczestnicy dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi ze współpracą. Były to zarówno dobre, jak i złe wspomnienia i warto nadmienić, że pojawiały się u przedstawicieli obydwu sektorów. Markowanie działań, przerzucanie odpowiedzialności, brak zaangażowania, przedmiotowe traktowanie, rutyna, nierzetelność, uznaniowość, brak znajomości prawa to tylko wybrane przykłady naruszania wartości w relacjach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Podczas dyskusji i warsztatowych ćwiczeń uczestnicy odkrywali, że trudności związane ze współpracą nie wynikają ze złej woli, a najczęściej ze wzajemnego niezrozumienia, niewiedzy na temat specyfiki, uwarunkowań i ograniczeń dotyczących zarówno strony samorządowej jak i pozarządowej. Proces wymiany doświadczeń, dialogu, mierzenia się z trudnymi tematami zaowocował opisem standardów, które mają stanowić kierunkowskaz budowania partnerskiej współpracy pomiędzy sektorami.
Warto dodać, że standardy ujęte w tym rozdziale są bardziej uniwersalne – mają zastosowanie nie tylko do współpracy na linii NGO-JST, ale również z podmiotami reprezentującymi pozostałe sektory gospodarki. Odnoszą się także do budowania partnerstw między samymi organizacjami.
Organizacja, która spełnia wszystkie wcześniejsze standardy (1 i 2) może i powinna przejść do podejmowania działań wykraczających poza indywidualne zadania organizacji oparte na własnych, wewnętrznych zasobach. A standardy 1 i 2 dotyczą samej organizacji. Dopiero wewnętrznie „poukładana” fundacja czy stowarzyszenie gwarantuje zapewnienie
odpowiedniego poziomu działań realizowanych w ramach współpracy z innymi podmiotami. W dużej części standard współpracy odzwierciedla działania podejmowane wewnętrznie przez organizację opisane w części 1 i 2.

 OBSZAR 1 – WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH
Co to właściwie jest polityka publiczna? Za Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych możemy powtórzyć, że jest to suma systemowych i porządkowych działań, które podejmowane są dla rozwiązywania najważniejszych […]
 OBSZAR 2 – WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
W tym obszarze mieszczą się standardy dotyczące tego, co najczęściej mają na myśli i przedstawiciele administracji, i organizacji pozarządowych, myśląc o współpracy – zlecanie zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych […]
 OBSZAR 3 – INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY
Standard ten zachęca do szerszego spojrzenia na kwestię współpracy, nie zawężając się tylko i wyłącznie do relacji organizacje pozarządowe – samorząd. Jest ona potrzebna, ponieważ żaden podmiot nie działa w […]