1.D Sprawozdawczość czyli umiesz liczyć – licz na siebie!

Sprawozdawczość pomaga organizacjom sprawnie funkcjonować i jest formą komunikacji zewnętrznej. Stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do przygotowywania sprawozdań finansowych. Obowiązek przygotowywania sprawozdań merytorycznych spoczywa jedynie na fundacjach, ale stowarzyszenia również powinny je sporządzać.

Dlaczego? Bo warto mieć spisane dokonania organizacji w danym roku obrotowym w jednym dokumencie. To ułatwia życie, i zawsze się przyda, np. podczas aplikowania o fundusze – tam zawsze trzeba opisać to, co zrobiliśmy w ostatnim roku, dwóch, trzech.
Sprawozdanie finansowe jest informacją o stanie finansów w organizacji, zarówno dla władz, członków jak i odbiorców zewnętrznych (np. urzędów, darczyńców czy sponsorów). Dobrą praktyką jest publikowanie sprawozdań na stronie internetowej organizacji. Świadczy to o naszym profesjonalizmie i przejrzystości.

Ważne!
Sprawozdanie finansowe przygotowuje każda organizacja pozarządowa, nawet jeżeli w poprzednim roku nie prowadziła działalności.

Musimy pamiętać o tym, że trochę inaczej będzie wyglądać sprawozdanie organizacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej niż takiej, która działalność gospodarczą prowadzi. Organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej przygotowuje sprawozdanie składające się z:
– bilansu
– rachunku wyników
– informacji dodatkowej

Wzory sprawozdań możemy znaleźć w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej. Wzory te określają minimum informacji jakie powinny zawierać nasze sprawozdania. Więcej informacji będzie musiała zawrzeć organizacja prowadząca np. działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą przygotowują sprawozdanie składające się z:
– wprowadzenia
– bilansu
– rachunku zysków i strat
– informacji dodatkowej

W praktyce większość organizacji prowadzących działalność gospodarczą może zastosować pewne uproszczenie polegające na ograniczeniu sprawozdania do pozycji oznaczonych we wzorach bilansu oraz rachunku zysków i strat literami oraz cyframi rzymskimi.

Sprawozdanie finansowe przygotowuje się za dany rok obrotowy, czyli kalendarzowy. Sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd oraz przyjęte uchwałą przez organ upoważniony w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków, radę fundacji).

Ważne terminy:
– CIT-8 składamy do Urzędu Skarbowego do końca marca nowego roku obrotowego
– sprawozdanie finansowe musimy sporządzić do końca marca nowego roku obrotowego
– sprawozdanie musi zostać przyjęte przez właściwe władze w organizacji – do końca czerwca nowego roku obrotowego
– sprawozdanie należy przekazać do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 od daty zatwierdzenia
– sprawozdanie merytoryczne przygotowujemy do końca nowego roku obrotowego, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej