Szanse i zagrożenia

Główne ryzyka, które mogą stać się barierą do nawiązania współpracy dotyczą takich kwestii jak:

– Niezgodność celów i wartości
– Brak wzajemnego zaufania
– Nierównomierne zaangażowanie stron
– Niedostrzeganie korzyści płynących ze współpracy
– Odmienne oczekiwania
– Niejasne zasady współpracy
– Bariery komunikacyjne
– Brak spójności działania
– Postawa roszczeniowa (obu stron)
– Traktowanie podmiotów biznesowych wyłącznie jako źródła pozyskiwania kapitału