Jak NGO współpracuje z biznesem?

Ngos to skrót skrót od angielskiej nazwy „non governmental organisations” , czyli organizacje pozarządowe. NGO`s są strukturami powstającymi w wyniku inicjatyw obywatelskich, które odpowiadają na konkretne potrzeby czy aspiracje ludzi. Prawną definicję takiej organizacji podaje Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (2003). Obok wspomnianego określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje charytatywne, organizacje non-profit, organizacje społeczne, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie.

 

Ngo-statystycznie.

Badania przeprowadzone przez Lubelskie Partnerstwo Publiczno – Prawne (dane 2012 r.) wykazały, że liczba organizacji pozarządowych w województwie lubuskim wynosi 2 500, co stanowi jeden z najwyższych procentowych wskaźników określający liczbę ngo na mieszkańca.

Ciężko jest jednak określić, jaka jest liczba fundacji/stowarzyszeń, które faktycznie działają (np. z założenia realizują chociażby jedną inicjatywę na rok). III sektor charakteryzuje się zmiennością. Naszym celem-celem powstałego portalu jest wsparcie ngo w relacji z biznesem oraz profesjonalizacja tego segmentu. Silne ngo to silne społeczeństwo!

Załączamy zestawienie, obrazujące główne obszary działalności organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego (dane z GUSu.2012).

Podstawowy przedmiot działalności Procentowo [%]
Sport, turystyka, rekreacja, hobby 3,4
ratownictwo 2,1
pomoc społeczna i humanitarna 3,6
kultura i sztuka 2,3
edukacja i wychowanie, badania naukowe 2,7
ochrona zdrowia 2,0
sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 2,3
ochrona środowiska 0,9
łowiectwo 4,4
rynek pracy, aktywizacja zawodowa 1,6
rozwój lokalny, społeczny i ekonomiczny 4,3
prawo i jego ochrona, prawa człowieka 1,4
wsparcie trzeciego sektora 0,0
działalność międzynarodowa, religia i pozostała działalność 1

 

Czy ngo współpracuje z biznesem?

Opierając się na badaniach przeprowadzonych przez Fundację Collegium Polonicum (2012) można stwierdzić, że takowa współpraca w województwie lubuskim istnieje. Dane wyglądają tak: prawie 60 proc. organizacji pozarządowych nawiązuje współpracę z biznesem. Analizując bardziej szczegółowo ten obszar, współpraca biznesu i ngo polega w głównej mierze na wymianie barterowej lub jednorazowej darowiźnie. Częste i regularne kontakty z przedsiębiorstwami deklaruje tylko 9% NGO.

biznes-ngohttp://fundacjacp.org/images/dokumenty/publikacje/raport_z_badania_Podaj_Dalej_FCP_Slubice_2012.pdf

 

Klimat do współpracy

O tym, czy istnieje dobry klimat dla współpracy decydują dwie strony. W tym przypadku jest to ngo i biznes. Organizacje pozarządowe coraz bardziej zauważają potrzebę profesjonalizacji swoich działań. Hasło społecznie odpowiedzialnego biznesu nie jest obce dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Biznes zauważa korzyści jakie płyną z realizacji misji w oparciu o współpracę z III sektorem. Z badań, przeprowadzonych przez Martę Karwacką (wśród 150 przedsiębiorstw realizujących politykę CSR) współpracę z III sektorem deklaruje 98% badanych przedsiębiorstw. Otwartość przedsiębiorstw na otoczenie, w tym organizacje pozarządowe jest coraz bardziej powszechną sytuacją.

O tym, jakie aspekty są ważne przy budowaniu dobrej współpracy dowiedzą się Państwo czytając poniższe teksty!


 

Źródła:

*Fundacja Colegium Polonicum. Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podaj dalej”.2012.
*GoodBrand & Company Polska. Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne.2013.
* Lubelskie Partnerstwo Publiczno – Prawne.
* Fundacja CSR Profit. Społeczna Odpowiedzialność organizacji pozarządowych.
*Strona ngo.
*Do analizy sytuacji organizacji pozarządowych, polecamy stronę Fundacji Klon/Jawor